top of page
Solna kyrka Emerson.jpg
Fern blad
IMG_2382.JPG

Levande vatten

Virbela Ateljés idé är att skapa estetiska, ekologiska och funktionella vattenanläggningar. I konceptet Aquairis har vi samlat mer än 35 års kunskap och erfarenhet av formgivning och konstruktion av vattenanläggningar.

 

Aquairis är ett modulärt system med vattentrappor, dammar, växt- och biobäddar som anpassas till varje plats unika funktionella och biologiska förutsättningar. Systemet  byggs med modern fontän- och dammteknik. 

 

Med Flowforms vattentrappor återskapas vattnets virvlande rörelsemönster och ljudet från en naturlig bäck. Vattnet syresätts effektivt till gagn för mikroorganismer och annat som håller biosystemet levande.

 

Vi ser dagvatten som en resurs. När man samlar regnvattnen och bevattnar ett områden stärks automatiskt den biologiska mångfalden. Med strömmande vatten skapas samtidigt en ekosystemtjänst och en frisk källa där fåglar kan bada och insekter kan dricka.

Moduler

 • Vattentrappor (som syresätter)

 • Vassbäddar

 • Växtbäddar

 • Dammar

 • Regnbäddar

 • Biofilter

 • Uppsamlingstankar

 • Bevattningsteknik

 • Cirkulationsteknik

Två paketerade varianter

 • Aquairis Urban (med fokus på uppsamling och bevattning)

 • Aquairis BDT (en typ av reningsanläggning)

AquairisLogga.png
Solberga Dagvatten med Trappa

Aquairis Urban

När man omhändertar dagvatten och bevattnar ett område ökar förutsättningarna för den biologiska mångfalden. En lokalt anpassad Aquairis blir en oas i staden, där också smådjur, fåglar och insekter hittar vatten.

Regnvattnet samlas upp i tankar som cirkulerar i växtbäddar med både dekorativa och ätbara växter. En Flowform™ vattentrappa syresätter och håller det friskt och levande. Det uppsamlade regnvattnet används sen till bevattning av planteringar och odlingar.

Aquairis Urban har även funktioner för att dränera bort dagvatten. Med regnbäddar och meanderformade svackdiken buffras dagvattnet kortvarig.

Läs mer...

AquairisUrban
Aquaris-Damm1-400x225.png

Aquairis BDT

Gör reningen till en grönskande och blommande pärla i trädgården.  Med funktioner för uppsamling och bevattning blir avloppsvattnet en resurs.

Nedbryningen av organiskt material sker med hjälp av mikroämnen och sker i systemets olika biobäddar. Det sker i två steg genom två eller fler moduler. Det första steget är en slamvassbädd där organiskt material komposteras. Vattnet leds sedan vidare till en större växtbädd, vassbädd eller damm där näringsämnena tas upp. Slutligen, via ett bräddavlopp, sprids det renade vattnet över en liten grusbädd eller på annat lämplig plats. Läs mer... 

bottom of page