©2019 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland

Vatten i staden

Vattnets betydelse i staden ökar, invånarna blir  medvetna om behovet av en grön och levande miljö, rik på sociala och ekologiska värden. Den biologiska mångfalden stärks när man tillför vatten i parker och grönområden där fåglar, insekter och andra smådjur kan dricka.

 

Tillsammans med andra arbetar vi för att öka ekosystemtjänsterna i staden. Konsulter, bygg- och fastighetsbolag som vill skapa levande gröna ytor, det räcker inte med klippta gräsmattor, det handlar om estetik och livskvalitet. Och det krävs inte stora enskilda ytor för att höja den biologiska mångfalden. Det som behövs är många små ytor där pollinerare kan hitta vatten, mat och boplatser.

Men vatten är inte bara liv, det ger också oss en sinnlig upplevelse med vattenspeglar och ljudet av ett porlande vattenflöden. Det medverkar till att skapa trivsamma oaser i staden till nytta för människor och annat som behöver vatten för att utvecklas och leva.

 

I konceptet Aquairis Urban har vi samlat vår kunskap och erfarenhet från mer än trettio år av formgivning och konstruktion av vattenanläggningar. Ett modulärt system för uppsamling av dagvatten, regnbäddar som fördröjer, biologiska reningssystem, växtbäddar, meanderdiken, dammar och fontänteknik. Alla platser har sina unika förutsättningar, våra kunder har olika ambitionsnivå och därför blir också varje vattenanläggning unik i sitt slag.